Bilotserkivskiy National Agrarian University


+30446 351288, +304563 31129

+380446 351288

rector@btsau.kiev.ua

Bilotserkivskiy National Agrarian University

www.btsau.kiev.ua

1920

IV

state

University

ukrainian

Kyiv

8/1 Soborna Sq, Bila Tserkva, Kyiv Oblast, 09117, Ukraine