Communal Institution of Higher Learning "Zhytomyr Institute of Medical Nursing"


+30412 373015

+380412 373015

ztims@yandex.ru

Communal Institution of Higher Learning "Zhytomyr Institute of Medical Nursing"

www.zhim.org.ua

1875

communal

Institute

ukrainian, russian

Zhytomyr

46/15 V.Berdychivska St, Zhytomyr, 10002, Ukraine