Ivan Franko State University of Zhytomyr


+30412 372763

+380412 372763

zu@zu.edu.ua

Ivan Franko State University of Zhytomyr

www.zu.edu.ua

1919

IV

state

University

1962

ukrainian, russian

Zhytomyr

40 Velyka Berdychivska St, Zhytomyr, 10008, Ukraine