Kyiv National Linguistic University


+3044 2873372

+38044 2876788

knlu@knlu.kiev.ua

Kyiv National Linguistic University

www.knlu.kiev.ua

1948

IV

state

University

1977

ukrainian, russian, english

Kyiv

73 Velyka Vasylkivska St, Kyiv, 3680, Ukraine