Kyiv National University of Construction and Architecture


+3044 2484905, +3044 2415520

knuba@knuba.edu.ua

Kyiv National University of Construction and Architecture

www.knuba.edu.ua

1930

IV

state

University

1948

ukrainian, russian

Kyiv

31 Povitroflotsky Av, Kyiv, 03680, Ukraine