Maksym Gorky State Medical University of Donetsk


+3062 3859504, +3062 3859503

+380622 955541

yuryi.dumanskyi@dsmu.edu.ua

Maksym Gorky State Medical University of Donetsk

www.dsmu.edu.ua

1930

IV

state

University

ukrainian, russian, english

Donetsk

16 Illicha Av, Donetsk, 83003, Ukraine