National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnical Institute"


+3 044 2367989, +3044 2366913, +3044 4068557

mzz@kpi.ua

National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnical Institute"

www.ntu-kpi.kiev.ua

1898

IV

state

University

1945

ukrainian, russian

Kyiv

37 Peremohy Av, Kyiv-56, 03056, Ukraine