Private Institution of Higher Learning "Vinnytsya University of Finance and Economics"


+30432 536259, +30432 534727

vfeuniver@gmail.com

Private Institution of Higher Learning "Vinnytsya University of Finance and Economics"

www.vfeu.org.ua

1993

private

University

ukrainian

Vinnytsya

71а Pyrohova St, Vinnytsya, 21037, Ukraine