Slovyansky State Pedagogical University


+306262 39750, +306262 32354

sgpi@slav.dn.ua

Slovyansky State Pedagogical University

www.slavdpu.dn.ua

1939

IV

state

University

ukrainian

Donetsk

19 B. Hnatiuka St, Slovyansk, 84116, Donetsk Oblast, Ukraine