S.P. Koroliov Military Institute of Zhytomyr under the National Aviation University


+30412 251870, +30412 250491, +30412 250360

zvir@zvir.zt.ua

S.P. Koroliov Military Institute of Zhytomyr under the National Aviation University

www.zvir.zt.ua

1919

state

Institute

ukrainian

Zhytomyr

22 Myru Av, Zhytomyr, 10004, Ukraine