Taras Shevchenko National University of Kyiv


+3044 2393333, +3044 2393220

+38044 2393388

office.chief@univ.net.ua

Taras Shevchenko National University of Kyiv

www.univ.kiev.ua

1834

IV

state

University

1946

ukrainian, russian

Kyiv

64 Volodymyrska St, Kyiv, 01601, Ukraine