V.O. Sukhomlynsky National University of Mykolayiv


+30512 378838, +30512 378844

+380512 378840

office@mdu.edu.ua

V.O. Sukhomlynsky National University of Mykolayiv

www.mdu.edu.ua

1913

IV

state

University

ukrainian, russian

Mykolayiv

24 Nikolska St, Mykolayiv, 54030, Ukraine