Zaporizhya National Technical University


+3061 7642506, +3061 7698229, +3061 2281601

+38061 7642141

rector@zntu.edu.ua

Zaporizhya National Technical University

www.zntu.edu.ua

1900

IV

state

University

1973

ukrainian, russian

Zaporizhya

64 Zhukovskoho St, Zaporizhya, 69063, Ukraine