Zhytomyr National Agro-Environmental University


+30412 374931, +30412 374684

+380412 221402

ecos@academy.zt.ua

Zhytomyr National Agro-Environmental University

www.academy.zt.ua

1922

IV

state

University

ukrainian, russian

Zhytomyr

7 Old Boulevard, Zhytomyr, 10008, Ukraine