Zhytomyr State University of Technology


+30412 241423, +30412 241427

+380412 241422

rector@ztu.edu.ua

Zhytomyr State University of Technology

www.ztu.edu.ua

1960

IV

state

University

ukrainian, russian

Zhytomyr

103 Chernyakhyovskoho St, Zhytomyr, 10005, Ukraine